"Sanayicilerimizin yer ihtiyacını karşılamak sorumluluğumuz"

25 Mayıs’ta yapılacak Mer­sin-Tarsus Organize Sa­nayi Bölgesi (MTOSB) seçimleri öncesinde değerlen­dirmelerde bulunan MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin 1993 yılında 380 hektarlık bir alan üzerinde 25 firma ile kurulduğunu belirt­ti. 2023 yılı itibari ile 756 hek­tar alanda, 3 ayrı bölgede, 220 firmanın yer aldığını ifade eden Tekli, “4. ve 5. Bölgenin de ta­mamlanmasıyla toplamda bin 84 hektar yüzölçümüne ulaşa­cağız. Karma OSB olan bölge­miz, 14 ayrı sektörde faaliyetle­rine devam etmektedir. MTOSB gelişim hızı ve verdiği hizmetler ile bölgenin cazibe merkezi ha­line geldi. 2005 yılından itiba­ren büyüme ivmesi hız kazanan OSB’miz, 2012 yılında, Türki­ye’nin ‘En Temiz Organize Sa­nayi Bölgesi’ yarışmasında 3.’lük ödülünü aldı” diye konuştu.

Sanayicilerimizin sorunlarına çözüm getirdik

4. Bölge için Sanayi ve Tek­noloji bakanlığından yer tespit komisyonunun gelip, Ağustos 2022 tarihinde yer seçimi ke­sinleşerek imar planı çalışma­larına başlandığını, sanayicile­rin yol sorununu çözmek adına yapılan tüm girişimlerin olumlu sonuç verdiğini vurgulayan Baş­kan Tekli, “2022’de Otoban Bağ­lantı yolu 1. etap açılışı bakanla­rımızın katılımı ile gerçekleşti. Sanayicilere ve çalışanlara hiz­met vermesi amacıyla 2023 yı­lı itibari ile Mersin 15. Noterliği MTOSB 1. Bölge Çarşı’da açıldı. Çevreci OSB hedefimizle bölge­mizdeki tamamlanmış GES pro­jeleri 2023 yıl itibari ile 70 me­gawatt güneşten elektrik üret­mekte olup bölge tüketimimizin yaklaşık yüzde 20’sini karşıla­maktadır. MTOSB ziyaretçile­ri, sanayicileri ve çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere, 21 odalı 42 kişinin konaklayabile­ceği bir otelin planlama çalış­maları devam etmektedir’ dedi.

Mersin’in sanayi alanındaki yatırımları artırmalıyız

Sabri Tekli, ‘Bizler bölgemi­zin öncelikle sağlıklı büyüme­sini sağlayarak alt yapısı başta olmak üzere güvenliği, itfaiye müfrezeleri, sağlık ocağı, cami­si, arıtma tesisleri, model fab­rikası, lisesi, yüksekokulu, spor kompleksleri yaptık. Yatırım için bekleyen 300’e yakın sana­yicimizin yer ihtiyaçlarını kar­şılamak önümüzdeki dönemin en önemli sorumluluğudur. Bu sadece bizim sanayicilerimize karşı değil, her geçen gün büyü­yen Türkiye’nin, ekonomisine, istihdamına, ihracatına ve üre­tim gücüne destek olabilmek adına üzerimize aldığımız bir sorumluluktur. Ülke ekonomi­mizin gelişmesine büyük katkı­lar veren Mersin’in sanayi ala­nındaki yatırım alanlarını art­tırmak, güvenli ve çevreci bir alt yapıyı sanayicilerimizin kulla­nımına açmak benim ve yöne­tim kurulumuzdaki arkadaşla­rımızın en önemli sorumlulu­ğudur” dedi.

Bakanlıkça denetlenen bir kurumuz

Sabri Tekli, son zamanlarda OSB yönetimine karşı yapılan ithamlara cevaben de açıklamalarda bulundu. Sabri Tekli, “OSB’ler kamu kuruluşlarıdır ve 7 kurum temsilcisi, 8 sanayiciden oluşan müteşebbis heyet tarafından yönetilir. Bu heyetin başkanlığını MTOSB’de Mersin Valileri yapıyor. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı kurumlarız. Biz Bakanlığımızın bilgisi ve müteşebbis heyet kararlarımız olmadan OSB’ye çivi çakamayız. Bugüne kadar yaptığımız tüm işlemler OSB mevzuatının sanayicilerimize tanıdığı haklar çerçevesinde olmuştur. Bakanlık tarafından denetlenen bir kurumun bunun aksini yapması da mümkün değildir” dedi.

Kaynak URL