Türk şirketlere petro kimya tesisi teklifi

 

Kerim ÜLKER

Libya’nın enerji zengini bir ül­ke olduğunu belirten Al Hawij, “Bir petrokimya tesisinin Türki­ye tarafından Libya’da kurulma­sını çok istiyoruz. Petrokimya tesisinin iki ülke ekonomisine büyük katkıları olacağına ina­nıyoruz. Bu konuda biz Türkiye hükümeti ve Türk yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazı­rız” diye konuştu. Türk şirket­lerinin Libya’da özellikle altya­pı konusunda önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Al Hawij, “İhtiyacımız olan üretim. Orga­nize sanayi bölgelerinin Türk şirketleri tarafından kurulması gerekiyor.

Konut, altyapı, otoyol projelerinde önceliğimiz Türk şirketlerinde. Türkiye’den fir­maları ve yatırımları ülkemize davet ediyoruz. Öte yandan Geç­mişten kalan kontratlı projele­rin ödemelerini de yapmaya ha­zırız. Türkiye ve Libya arasında­ki dış ticaret hacmi 2022 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 2,9 artarak 3.6 milyar dolar seviye­sine ulaştı. Dost ülke Türkiye, ilk sıraya gelecek güçte ve hedef­lerimiz bu rakamların çok daha üzerinde” dedi.

Ticaret 4 kattan fazla artabilir

DEİK/Türkiye-Libya İş Kon­seyi Başkanı Murtaza Karanfil ise, Afrika’nın kapısı olan Lib­ya ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin ekonomiye de olum­lu yansıdığını söyledi. İki ülke arasında dış ticaret hacmini or­ta vadede 4 kattan fazla artıra­bilecek potansiyel olduğunu dile getiren Karanfil, “Libya Ekono­mi ve Ticaret Bakanı Mohamed Al-Hawij’in hedefleri doğrultu­sunda petrokimya, hizmet sektö­rü, bilişim ve uluslararası fuarcı­lık alanı ilk aşamada hedeflenen projeleri barındırırken, hizmet sektöründe durmuş olan projele­rin tekrar hayata geçirilmesi ge­rekiyor.

İki ülke arasında önem­li 4 ticari sektörde iş birliği ger­çekleşirse Türkiye’nin bölgesel güç statüsünden küresel güç sta­tüsüne geçmesi net bir şekilde sağlanırken Libya’nın ise Kuzey Afrika’da Mısırla birlikte bölge­sel güç olmasını doğrudan sağla­yacak. Libya sadece Kuzey Afri­ka için değil, Akdeniz ile birlikte Avrupa’nın hatta Orta Doğu’nun da istikrarını yakından ilgilen­dirmekte. İlk olarak enerji konu­sunda kamu kurum ve kuruluşla­rıyla görüşmeler yapıp bu alan­da atılım yapmamız ve daha da önem kazanan enerjide söz sahi­bi olmamızı da olumlu yönde et­kileyecek” dedi.

Kapıda vize ve ödemeler gündemde

Geçmiş yıllarda Libya’da havacılıktan su teminine kadar birçok alanda Türk şirketlerinin büyük projeler üstlendiğini, altyapıda Libya’yı öne çıkaracak işlere imza attığını vurgulayan Karanfil, “Anlaşmalı ve kontratlı işler üstlenen Türk şirketlerinin sorunları çözülmeli. Türk şirketleri bu çözümle birlikte geri dönüp işlerini tamamlayabilir. Yaşanan sorunlar çözüldükçe iki ülke arasındaki potansiyel de daha verimli kullanılabilir. Güçlenen iş birliğini coğrafyada genişletebilme fırsatımız da Libya sayesinde perçinlenebilir” diye konuştu.

Aynı zamanda Karanfil Grup Yönetim Kurulu Başkanıolan Murtaza Karanfil, “Libya, kapıda vize uygulamasının başlaması için yetkililerin harekete geçmesi, Türk iş insanlarımızın ülkede daha fazla iş ve yatırım yapmasını sağlayabilir. Vize, ihracatçı ve dış ticaret için oldukça öneml. Türkiye ve Libya arasında kapıda vize uygulaması başlarsa hem ihracatımız hem de Libya’dan ülkemize gelen turist sayısı katlanarak artacak” dedi.

Kaynak URL